Styret

Varsel om generalforsamling 2019

VARSEL OM ÅRSMØTE 2019

STED:             Møterom i 2. etasje, Leangen Travbane, TRONDHEIM
TID:                 kl. 17.00
DATO:            29.06.19

Årsmøtesaker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtedato, send på mail til njsk@japansk-spisshund.net eller pr. post til:

Grethe M. Nykkelmo
Mebondv. 73
7580 Selbu

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende 4 uker før årsmøtedato. Forslag sendes til homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som foreslås, MÅ ha sagt ja til vervet før forslag sendes til valgkomitéen.

På valg i styret er:

Leder for 2 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 2 år
Styremedlem for 2 år
Varamedlem for 1 år
Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år
Valgkomité – 2 medlemmer for 2 år
Varamedlem for 1 år

 

Årsmøtepapirer kan lastes ned fra klubbens hjemmeside www.japansk-spisshund.net senest 14 dager før årsmøtet.

 

Innkalling til årsmøte NJSK 2018

Årsmøte Norsk japansk Spisshundklubb

Torpomoen 22.06.2018 kl. 19.00

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen
 3. Årsmeldinger
 4. Regnskap med revisjonsberetning
 5. Budsjett 2019
 6. Ny lovmal for NJSK
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

INNKALLING ÅRSMØTE NJSK 2018 – PRINTERVENNLIG VERSJON

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 – Valg av møteleder, referent og 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder:

Referent:

Underskrift protokoll.

Sak 3 – Årsmelding 2017
v/ Grethe M. Nykkelmo

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                         Grethe M. Nykkelmo

Nestleder:                  Mona Tertnes Bakke

Kasserer:                    Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær:                    Edith Bakken fram til 01.01.18/ Ann-Helen Sørensen etter 01.01.18

Styremedlem/

valpeformidler:         Tina Bjørnewall

Styremedlem:            Ann-Helen Sørensen til 01.01.18/Kai Enerhaugen etter 01.01.18

Styremedlem:            Ket Risa

Varamedlem:             Kai Enerhaugen før 10.10.18

 

Aktivitet:

Det er avholdt 3 styremøter siden forrige årsmøte.

Referater fra møter blir lagt ut på klubbens hjemmeside så fort de er klare.

Økonomi:

Klubben har en stabil og god økonomi.

Arrangement:

Utstilling på Torpomoen 2017 ble avholdt med godt resultat (se også regnskap)

Det har blitt satt ned en utstillingskomité som er godt i gang med å planlegge jubileumsutstilling 2019.

Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning

VEDLEGG 1: REGNSKAP 2018 – KLIKK HER

Sak 5 Budsjett 2019

Sak 6 – Ny lovmal for klubbens regler

(vedlegg 2 er inkludert i årsmøteinnkallingen)

Sak 7Innkomne forslag

7-1:

Certregler:

Forslag fra Hanne Ånesen

Etter nye Nkk regler er d nå blitt lov for klubbene og velge om de ønsker og gå tilbake til den gamle CERT ORDNINGEN, eller om vi vil beholde den nye FULLCERT ORDNINGEN. Mitt forslag er att vi går tilbake til den gamle ordningen, rett og slett fordi jeg ønsker flere påmeldte også på småutstillingene. Nå er det dessverre alt for ofte sånn att når hunden er fullcerta så ser du ikke hunden på utstilling igjen før den er 2 år og kan bli Champion. Dette har ført til att det nå er 4-6 påmeldte max på små utstillinger sånn jevnt over, mens før. iallefall på Vestlandet hvor der alltid har vært høy påmelding, var vanlig med 15-25 også på små utstillinger …. altså likt som på Nkk sine som regel. Som det nå er blir gud og hver mann champion for man som regel går alene om certet. Mer morro og få det med større konkurranse, og mye hyggeligere med flere påmeldte generelt i rasen

7-2:

Forslag fra Catharina B. Dybdahl

Fra 1.1-2019 innføres juniorlister på lik linje som valp, voksen og veteran. En liste for junior hannhund og en for junior tispe.

7-3:

Medlemsbladet.

Da det nåværende redaksjonen har varslet at de ønsker avløsning, men ingen har meldt seg til å ta over foreslår styret at bladet legges på is.

Dette er et stort tap for klubben og vi fortsetter arbeidet med å finne ny redaktør/redaksjon

7-4:

Styret foreslår å senke medlemskontingenten for 2019 til 200 kr. Dette for å tilbakebetale for mye innkrevd kontingent for 2018. I tillegg ønsker vi å gi et ekstra puff til nye medlemmer i jubileumsåret.

Sak 8Valg

(Se vedlegg 3) – KLIKK HER FOR ÅRSBERETNING FRA VALGKOMITÉEN OG STEMMESEDDEL

Styret vil takke alle for en god innsats i 2017

Varsel om innkalling til årsmøte 2018

NJSKs generalforsamling/årsmøte avholdes:

Sted: Torpomoen Øvings- og redningspark, Ål i Hallingdal
Dato: Fredag 22. juni 2018 – kl. 18

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2018. Send til e-post: njsk@japansk-spisshund.net

Forslag til kandidater på valg må være valgkomitéen i hende senest 1. mai 2018- Send til e-post: homepage@japansk-spisshund.net

Kandidater som blir foreslått MÅ HA SAGT JA til vervet før forslaget sendes til valgkomitéen.

***

Årsmøtepapirene legges ut på vår hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet avholdes.
De vil i år IKKE bli tilsendt pr. brevpost.
Det er likevel mulig å motta papirene pr. post ved å henvende seg til styret: njsk@japansk-spisshund.net

Verv som står på valg:

Til styret:
Nestleder (for 2 år)
Sekretær (for 2 år)
Styremedlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

Til valgkomitéen:
Medlem (for 2 år)
Varamedlem (for 1 år)

NB: Det skal ikke velges vara-revisor slik det står i medlemsbladet – både revisor og vara skal velges sammen i 2019.

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 - 2018)

Faksimile fra medlemsbladet (utgave nr. 1 – 2018)

Nytt styre m.m. fra 23/6-17

På klubbens generalforsamling 23/6-17 ble det valgt inn nye styremedlemmer for kommende år.
I tillegg har vi fått ny valpeformidler; Tina Bjørnewall.

Det jobbes med å oppdatere hjemmesiden slik at verv/oppgaver kobles til de riktige navnene, men grunnet ferieavvikling kan dette ta noe tid.

Fortsatt god sommer! 🙂

Varsel om årsmøte 2017

Varsel om årsmøte 2017 for NJSK

Sted: Torpomoen Øvings og redningspark, Ål i Hallingdal.
Dato: Fredag 23. juni 2017 – kl. 18.00

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mai 2017. E-mail: njsk@japansk-spisshund.net eller til NJSK v/Kai Enerhaugen, Vålerveien 1892, 1592 Våler
Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 1. mai 2017. E-mail: homepage@japansk-spisshund.net.
Kandidater som blir forespurt MÅ ha sagt JA til vervet før forslaget sendes valgkomiteen.

På valg i styret er:
Leder for 2 år
Kasserer for 2 år
1 styremedlem for 2 år
1 styremedlem for 1 år
Varamedlem for 1 år

Også på valg er:
Revisor For 2 år
Vararevisor For 1 år

Valgkomité
2 medlem for 2 år
1 medlem for 1 år
Vara for 1 år

Endringene i lengden enkelte medlemmer blir valgt for er en midlertidig løsning fra valgkomiteen for å få jevnet ut forskjellene på antall på valg hvert år, da det i senere år har vært en stor skjevhet.

Hilsen

Styret

 

LAST NED PRINTERVENNLIG PDF HER

Styremøte 18.08.2016

Styremøte 18/8-16

 

Tilstede:

 

Edith Bakken, Mona Tertnes-Bakke, Hanne N. Ånensen, Elna Kleiv, Grethe M. Nykkelmo, Kai Enerhaugen, Marie Bjørnli og Monica Skauby.

 

Agenda:

 1. Konstituering av styret
 2. Kort om styrets oppgaver ihht våre lover
 3. Distriktskontakter
 4. Utstillingen i Ål, gjennomføring og økonomi. Hvor kan det spares inn?
 5. Eventuelt

 

Referat:

 1. Konstituering av styret.
 2. Styret skal fokusere på de oppgaver den har i henhold til klubbens lover. Lovene skal stå på hjemmesiden, i tillegg til å kommet i et nummer av medlemsbladet.
 3. Marie Bjørnli ønsket se om det kunne være noen andre som tok på seg distriktskontakt vervet, men sammen med resten av styret ble de enige om at hun fortsetter, da man ikke har noen kandidater til å ta over.
 4. Når det gjaldt utstillingen på Ål, så var det gode tilbakemeldinger på at det var en godt gjennomført utstilling. Det ble brukt en del penger på å kjøpe nye og flott sløyfer. Det ble kjøpt inn flere enn det som ble brukt på Ål, så nå har klubben et lager av sløyfer. Det ble foretatt en opptelling av disse. Utstillingen hadde et underskudd, men i følge Elna er økonomien helt grei. Det kan ikke kuttes inn på noe uten at det ville gått utover kvaliteten på noe annet.
 5. EVENTUELT

 

Det var et ønske om at mestvinner isten skal bli oppdatert til faste datoer i løpet av året. Edith kom med et forslag om den 1. I hvert kvartal igjennom året.

Som ble vedtatt i styret.

 

Det kom også et forslag fra Kai om at det skulle være en utstillingsansvarlig i utstillingskomiteen som er fra styret. For å gjøre det lettere for styret og komiteen å samarbeide. Det ble spurt om noen i styret ønsket å være dette, og Hanne meldte seg frivilling.  Så hun er for neste års utstilling i 2017 som er den 23-25 juni på ÅL. Utstillingskomite må velges. 3-4 stykker i selve komiteen i løpet av året. Men at flere er delaktige på selve utstillingen.  Viktig at de i styret tar i et tak på utstillingen med rigging og andre oppgaver, avtales på forhånd.

 

Det ble også enstemmig vedtatt at Tore Botten blir medlem av avlsrådet.

 

Marie Bjørnli som er innehaver av Sitola´s Kennel spurte om å få navnet tilbake på oppdrettslisten på hjemmesiden. Det var ingen innvendinger, og dett enstemmig vedtatt at kennelen skal få komme tilbake på oppdrettslisten.

 

Årsmøte for neste år ble etter nøye fremleggelse vedtatt at det skulle bli på Ål neste år., fredag kl. 18. Det var flere forslag pga at det var lite oppmøte i Drammen i år. Og det er bedre å ha møte og utstilling samlet.

 

Maten på Ål i år til dommermiddagen var det som så som så med. Komiteen skal finne ut om det kan bestilles noe bedre mat  fra et annet sted til  dommermiddagen neste år.

 

For styret.

 

Marie Therese Kase Bjørnli

Sekretær – styret

NJSK

Informasjonshefte om rasen

Alle klubbens oppdrettere kan kontakte styret for å få tilsendt et flott informasjonshefte om rasen vår.
Heftet er helt gratis, og kan deles ut til valpekjøpere eller andre interesserte.

js_infohefte