ÅRSMØTE 2015 – se her!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK JAPANSK SPISSHUND KLUBB

Dato: søndag 14. juni 2015. Kl. 10.00
Sted: Torpomoen rednings- og øvingspark, Ål i Hallingdal

DAGSORDEN:

  1. valg av møteleder og referent
  2. godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. godkjenning av fremmøttes stemmerett
  4. valg av tellekorps
  5. valg av personer til å underskrive protokollen
  6. årsberetning
  7. regnskap og revisors beretning
  8. årsberetning og regnskap fra aktivitetsgruppen
  9. innkomne forslag og forslag fra styret
  10. valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkomne.

Hilsen styret

Kun de oppgitte saker eller forslag behandles.

Forhåndsstemmer:
Forhåndsstemmer gjelder kun for valget.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest 1 uke – en uke før årsmøtet
Forhåndsstemmene sendes til Norsk Japansk Spisshund Klubb v/Kai Enerhaugen Vålerveien 1892, 1592 Våler

Hvordan forhåndsstemme:
Legg en stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn og hovedmedlemmets medlemsnummer, slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten i en ny konvolutt adressert til NJSK sin adresse.
Merk konvolutten med ”valg”

NB! Valg 2015
Vedr. valget 2015. Hvis leder som står på stemmeseddel blir valgt, så må det ett ekstraordinært valg til på årsmøte for ny nestleder for 1 år. Dette vil da bli gjort omgående etter ordinært valg på årsmøte. Dette fordi den da valgte leder har ett år igjen som nestleder. Hvis leder IKKE blir valgt sitter da Kai Enerhaugen i ett år til som nestleder. Da må det senere avholdes ett nytt årsmøte med nytt valg på leder. Dette i hht. NKK sine regler.

Innkomne forslag:

  1. Medlemsbladet legges ned da dette har mistet sin funksjon etter facebook og hjemmesider, og at det heller opprettes en felles mailliste til medlemmene hvor viktig info sendes ut.
  2. Resultatoppdateringer på vår hjemmeside fjernes siden alle kan gå inn på Dogweb og se resultatene der. Kun mestvinnerlisten opprettholdes på hjemmesiden.